1.
ถิฐาพันธ์ ว. ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo). Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2024 Feb. 28];1(3):159-60. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82131