1.
ฟองศิริไพบูลย์ ว. ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2024 Mar. 5];1(3):171-82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82136