1.
พวงวรินทร์ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Apr. 4 [cited 2024 Feb. 28];1(3):191-2. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82138