1.
ธรรมอักษร ภ. การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 May 26 [cited 2024 Feb. 27];10(1):34-41. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87530