1.
วิบูลย์สุข ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2024 Mar. 5];10(2):83-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97669