1.
ดังก้อง แ. การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม. Siriraj Med Bull [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2024 Feb. 29];10(2):115-21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97678