ผลของการฝึกด้วยเกมสนามเล็กที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในนักกีฬาฟุตซอล

Main Article Content

Samran Srisung

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการฝึกด้วยเกมสนามเล็กโดยใช้การควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในนักกีฬาฟุตซอลเยาวชน วิธีดำเนินกำรวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตซอลชาย อายุระหว่าง 13-16 ปี จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จานวน 36 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 12 คน กลุ่มทดลอง ที่ 1 ฝึกด้วยเกมสนามเล็ก กลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกด้วยเกมสนามเล็กโดยใช้การควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ และกลุ่มควบคุมฝึกโปรแกรมปกติ ทำการฝึก 3 วัน/สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาในการฝึกครั้งละ 45-65 นาที เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทาการทดสอบสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิกและแอโรบิก และองค์ประกอบของร่างกายก่อนและหลังการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวและเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มด้วยวิธี Least square difference (LSD) และการทดสอบค่าที ตามลำดับ ผลการวิจัย : กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีพลังแอนแอโรบิกสูงสุด พลังแอนแอโรบิกเฉลี่ย ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด และมวลกล้ามเนื้อดีขึ้นกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า ทั้งสามกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน สรุปผลการวิจัย การฝึกด้วยเกมสนามเล็กปกติ และการฝึกแบบด้วยเกมสนามเล็กโดยใช้การควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สามารถพัฒนาและเพิ่มพลังแอนแอโรบิกสูงสุด พลังแอนแอโร บิกเฉลี่ยความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด และมวลกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันใน นักกีฬาฟุตซอลเยาวชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Srisung, S. . (2022). ผลของการฝึกด้วยเกมสนามเล็กที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในนักกีฬาฟุตซอล. Journal of Sports Science and Health, 23(1), 41–54. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/spsc_journal/article/view/257574
Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

เอกสารอ้างอิง

Anek, A., and Peepathum, P., (2019). The effects of supramaximal high-intensity intermittent training on fat mass and

lean mass in young male athletes.Journal of Sports Science and Health, 20(1), 13-27.

Barbero-Alvarez, J. C., D'ottavio, S., Granda-Vera, J., and Castagna, C. (2009).Aerobic fitness in futsal players of different competition level. Journal of Strength & Conditioning Research, 23(7), 2163-2166.

Barbero-Alvarez, J. C., Subiela, J. V., Granda- Vera, J., Castagna, C., Gomaz, M., and Del Coso, J. (2015). Aerobic fitness

and performance in elite female futsal players. Biology of Sport, 32(4), 339-344.

Berdejo-del-Fresno, D., Moore, R., and Laupheimer, M. W. (2015). VO2max changes in English futsal players aftera 6-week period of specific small-sided games training. American Journal of Sports Science and Medicine, 3(2),28-34.

Boonprom, T. and Komaratut, C. (2009).Effects of leg muscle power training programs on anaerobic fitness in rugby football player. Journal of Sports Science and Health, 10(2), 55-66.

Boraczynski, T., and Urniaz, J. (2008). Changes in aerobic and anaerobic power indices in elite handball players following a 4-week general fitness mesocycle. Journal of Human Kinetics,19(1), 131-140.

Boutcher, S. H. (2011). High-intensity intermittent exercise and fat loss.Journal of obesity,

Castagna, C., D'Ottavio, S., Grada-Vera, J., and Barbero-Alvarez, J. C. (2009).Match demands of professional futsal:

A case study. Journal of Science and Medicine in Sport, 12(4), 490-494.

Chootsungnoen, P., Makaje, N. and Rungthai, R. (2014). Physiological responses and technical skills during 3 vs 3 smallsided

games with different protocol in futsal players. Journal of Sports Science and Technology, 14(2), 65-73.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates,

Publishers.

Draper, P. N., and Whyte, G. (1997). Anaerobic performance testing. Peak Performance, 87, 7-9.

Hammami, A., Gabbett, T. J., Slimani, M., and Bouhlel, E. (2018). Does small-sided games training improve physical-fitness

and specific skills for team sports?A systematic review with meta-analysis. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 58(10), 1446-1455.

Leger, L. A., Mercier, D., Gadoury, C., and Lambert, J. (1988). The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic

fitness. Journal of Sports Sciences, 6(2),93-101.

Luesopha, P. and Yimlamai, T. (2019). Effects of speed endurance training on aerobic and anaerobic capacity in collegiate male football players. Journal of Sports Science and Health, 20(3), 15-26.

Makaje, N., Ruangthai, R., Arkarapanthu, A.,& Yoopat, P. (2012). Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive level. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness , 52(4), 366.

Rabbani, A., Clemente, F. M., Kargarfard, M.,and Jahangiri, S. (2019). Combined small-sided game and high-intensity interval training in soccer players: The effect of exercise order. Journal of Human Kinetics, 69, 249.

Rave, G., Granacher, U., Boullosa, D., Hackney, A. C., and Zouhal, H. (2020). How to use global positioning systems (GPS) data to

monitor training load in the “Real World” of elite soccer. Frontiers in Physiology, 11, 944.

Rouengsuksud, B., Thanaponganan, N. and Tanoommek, A. (2017). Effect of rest interval training to anaerobic performance endurance and speed in male student. Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University, 8(3), 104-115.

Wongdontree, K. (2015). Effect of low volume high intensity interval training on body weight and physical fitness of wrestlers. Master’s Thesis, Major Exercise and Sport Science, Faculty of Sport Science, Burapha University, Thailand.