[1]
Srisung, S. 2022. ผลของการฝึกด้วยเกมสนามเล็กที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในนักกีฬาฟุตซอล. Journal of Sports Science and Health. 23, 1 (Apr. 2022), 41–54.