[1]
ชาวสวนศรีเจริญ ก.เ. 2018. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้านในชุมชนควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 1, 3 (ธ.ค. 2018), 27–40.