[1]
ngamwilai, jutaporn 2018. ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมไม้นวดยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 1, 3 (ธ.ค. 2018), 1–12.