[1]
Thongnuanual, P. 2019. ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2, 2 (ต.ค. 2019), 14–25.