[1]
KADAY, R. 2018. การพัฒนาและประเมินฉลากยารูปภาพสำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 1, 3 (ธ.ค. 2018), 41–50.