[1]
จิตอร่าม ป. 2018. สุขภาวะกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 1, 2 (ธ.ค. 2018), 65–68.