[1]
Rasiri, T. และ Rasiri, S. 2019. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2, 3 (พ.ย. 2019), 57–68.