[1]
Suwannaphant, K., Khotnala, F., Assana, S., Phajan, T. และ Jaliyawanidchakun, P. 2019. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2, 2 (ต.ค. 2019), 1–13.