[1]
ดำขำ อ. , งามรวี พ. และ ไชยช่วย ภ. 2020. การศึกษากิจกรรมทางกายของครูในโรงเรียนมัธยม กรณีศึกษา ครูโรงเรียนมัธยมเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี: -. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3, 2 (ส.ค. 2020), 70–80.