[1]
มณีกุลทรัพย์ ด. , โพธิ์อ่ำ อ. และ อาสนะ ส. 2020. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3, 2 (มิ.ย. 2020), 1–12.