[1]
แก้วบรรจักร น. , ชุมแวงวาปี ป. และ สุวรรณพันธุ์ ก. 2020. ปัจจัยความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3, 3 (ธ.ค. 2020), 1–15.