[1]
พลแพงขวา ศ. , เนาว์สุวรรณ ก. , คำมะทิตย์ อ. และ เทวะเศกสรรค์ น. 2021. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 1 (ม.ค. 2021), 16–26.