[1]
กิจสมพร จ. , รังควัต ว. , มงคลศิริ พ. และ เทพอักษร พ. 2020. ปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพในประเทศไทย: มุมมองผู้กำหนดนโยบาย. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3, 2 (ส.ค. 2020), 27–40.