[1]
พานิคม ช., แต้อารักษ์ ก. และ สิริพรหมภัทร ช. 2021. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 1 (ม.ค. 2021), 43–52.