[1]
ศิริกาล ช., ใขคํา แ. , มาลีลัย แ. และ บุญสู่ ถ. 2021. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 2 (ส.ค. 2021), 176–189.