[1]
สุภานันท์ ธ. , พรหมทอง ก. และ ชุนหบดี อ. 2021. รูปแบบการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นโดยการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านควนล้อน ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 2 (ส.ค. 2021), 190–204.