[1]
เดชารัตน์ โ., เพชรห้วยลึก พ. , บัวเจริญ ธ. และ พรหมอ่อน ด. 2020. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3, 3 (ธ.ค. 2020), 64–78.