[1]
ศรีโพธิ์ เ., ขะชาตย์ ส. และ จันทร อ. 2021. คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 3 (ธ.ค. 2021), 166–177.