[1]
สินธุแปง พ. และ เนาว์สุวรรณ ก. 2021. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 2 (ส.ค. 2021), 205–218.