[1]
ตริสกุล บ. , ทิพยมงคลกุล ม. , เอมยงค์ ณ. และ อุทิศ เ. 2021. Perceived Stigma, Social Support, and Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Lopburi Province. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 3 (พ.ย. 2021), 18–32.