[1]
จันทร์วิน บ., วิชช์วัฒนางกูร อ., จันทร์แย้ม อ. และ เจียประเสริฐ ส. 2022. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก: -. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 1 (เม.ย. 2022), 119–133.