[1]
สิริธัญญ์สกุล ท. 2021. การประเมินผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะโลหิตจางจาก ธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินที่ผิดปกติ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 1 (มี.ค. 2021), 102–116.