[1]
รุณเลิศ ช., รักษามาตย์ ว., ละอองนวล อ., พูนธนานิวัฒน์กุล เ. , อรุโณทยานันท์ ว. , พรหมมาลี ภ. , ทับทิม ศ. , เริงศิริ จ. และ กลั่นดีมา ส. 2022. การศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์ของนักรังสีเทคนิค ในระบบบริการสุขภาพ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 1 (ก.พ. 2022), 1–16.