[1]
อินพรม จ. , วรเดช ส. , เทพอักษร พ. และ ไชยเมล์ ป. 2021. การเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินจากการประกอบอาชีพ: การทบทวนวรรณกรรม. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 2 (ส.ค. 2021), 83–99.