[1]
เกะรา โ. , ดือเร๊ะ น. และ เทียมแก้ว ร. 2021. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 3 (พ.ย. 2021), 80–95.