[1]
โล่สถาพรพิพิธ ส. และ เทพอักษร พ. 2021. วัคซีนโควิด-19 : แผนสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” กับ “ความกังวลหมู่” ที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ในประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 1 (เม.ย. 2021), 216–219.