[1]
พูนธนานิวัฒน์กุล เ. , ยันตรปกรณ์ อ. , จันทร์เที่ยง ป. , เพาะบุญ เ. และ รตนวิบูลย์สุข น. 2021. ปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 3 (ธ.ค. 2021), 187–203.