[1]
สุวรรณชาติ จ. , UNG, P. , จันทะขิน ย. และ เพ็ชรสมบัติ ร. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจิตพิสัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรม การดูแลตนเองต่อการเกิดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 2 (ส.ค. 2022), 118–130.