[1]
ประภาอินทร์ ป. และ ราศิริ ส. 2021. The 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 2 (ส.ค. 2021), 233–237.