[1]
สังข์ทอง จ. และ ตันติวิบูลชัย น. 2022. ความรู้ ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 2 (มิ.ย. 2022), 33–45.