[1]
อมรภิญโญเกียรติ ต. 2022. บทบาทของการใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตากสิน. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 2 (ส.ค. 2022), 160–171.