[1]
เทพอักษร พ. 2022. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าสู่การจัดอันดับด้านวิจัย สาขาสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในระดับโลกได้อย่างไร. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 1 (เม.ย. 2022), 247–251.