[1]
ผลแก้ว ศ., บุญขาว ล., ควรพงษากุล ส. และ มั่นวงศ์ เ. 2022. ความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูรานจากน้ำ ที่ปนเปื้อนของเกษตรกรปลูกผัก ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 2 (ส.ค. 2022), 106–117.