[1]
หมื่นเพชร เ. , ไชยวัน พ. และ นพมณีจำรัสเลิศ แ. 2023. ผลของโปรแกรมไทยต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมเด็กออทิสติก และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และความเครียดของผู้ดูแล: กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 6, 2 (เม.ย. 2023), 1–14.