[1]
กาลเขว้า ป. , เครือสถิต อ. , ภูสระแก้ว เ. , กิตติวงศ์วิสุทธิ์ อ. และ กาลเขว้า เ. 2023. การรับรู้ และความคาดหวังต่อคุณภาพบริการปฐมภูมิ ของผู้รับบริการ จังหวัดขอนแก่น . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 6, 1 (เม.ย. 2023), 44–58.