[1]
ดาวโรจน์ น. และ ขจรกิตติยา เ. 2023. พฤติกรรมการสะท้อนคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 6, 2 (ส.ค. 2023), 48–64.