[1]
สลีอ่อน ธ. , เหล่าวัฒนโรจน์ ก. , สามสังข์ พ. , คะตา ส., ชันขุนทด ป. , ฤทธิชัย ธ. และ นวลศรี เ. 2023. ความชุกและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อการประสบอันตรายในการทำงานบนที่สูงของสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 6, 2 (ส.ค. 2023), 15–30.