(1)
ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้านในชุมชนควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. วสส 2018, 1, 27-40.