(1)
รอดอ้น ภ.; เทพอักษร พ.; ชูยัง น.; เต็งโรจน์นภาพร ภ. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ จังหวัดตรัง. วสส 2019, 2, 26-38.