(1)
Thongnuanual, P. ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้. วสส 2019, 2, 14-25.