(1)
KADAY, R. การพัฒนาและประเมินฉลากยารูปภาพสำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา. วสส 2018, 1, 41-50.