(1)
จิตอร่าม ป. สุขภาวะกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วสส 2018, 1, 65-68.