(1)
Suwannaphant, K.; Khotnala, F.; Assana, S.; Phajan, T.; Jaliyawanidchakun, P. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ. วสส 2019, 2, 1-13.